تاريخ فا

آتشکده شاد فریوش

برمی دیلک
 
آتشکده ی شاد فریوش
 
نگارنده : مرتضی حماسی 

پیشگفتار :

آتشکده ی شاد فریوش ، متن کتیبه ای است در یک آتشکده که توسط « شاد فریوش » به مناسبت پیروزی شاهپور بر لشکریان رومی ، کنده شده است و آتشکده نیز با بکار گیری اسیران رومی شکست خورده ؛ بنا گشته است . متن کتیبه به خط گشته دبیره بر روی ستونی که دارای چندین چهره از بزرگان ساسانی می باشد ؛ حک شده است که ستون مزبور در موزه نارنجستان فارس نگاهداری می شود . ترجمه فارسی این کتیبه از ترجمۀ مکنزی صورت یافته است .

ترجمه کتیبه :

این آتشکده را « آبنون » رئیس تشریفات شبستان فرمود کردن . ( دستور ساخت داد ) و گفت اگر برایم ممکن باشد باید که آتشی را در اینجا بنشانم . سپس در سال سوم از سلطنت شاهپور شاهان شاه ، هنگامی که رومی ها به سرزمین پارس و پارت آمدند ، من ” شاد فریوش ” در اینجا بودم . پس وقتی که شنیده شد که رومی ها آمدند من از خدا خواستم : ” اگر شاهپور شاهان شاه [ پیروز شود و ] رومی ها را بزند ( بکشد ) و آنها را شکست دهد ، آنگاه آنها در اسارت ما می افتند و من به خود اجازه خواهم داد تا آتشی را در اینجا بنشانم . سپس وقتی که شنیده شد که رومی ها آمدند و شاهپور شاهان شاه آنها را زد ( کشت ) و شکست داد [ سپس از آنها بندگی گرفت ، آنگاه من آغاز کردم به ] بُن افکندن و آنرا یادگار شاهپور ( که زندگانیش بپایاد ) و آبنون نام کردم .


آوانوشت کتیبه :

 

ēn ādurgāh Abnōn ī pad šabestānāyēnīg framād kē kard, ud ahyframāyēd kū-m agar dastan hēēg ādur-ēw ēdar nišāyān.pas ka abar sāl 3 Šābuhršāhān šāh,ka Hrōmāyabar Pārs ud Pahlawāyēnd, pas an ēdarpas wispšād*Frayōš bawēm. pas kūāšnūd kū Hrōmāyāyēnd, pas *manyazadān *paywahīd kūagar Šabuhr ī šāhānšāh č[ēr būd ud] Hrōmāyānzad u-šān wattar kard [tā]-npad bandagīh ēstēnd, ēg *an hilāntā ādur-ēw ēdar nišāyān. Paskū āšnūd kū Hrōmāyāmad hēnd ud Šābuhrī šāhān šāh zad hēnd u-šwattar kard [*hēnd tā-n pad bandagīhēstēnd, ēg-im niwist ādur-ēw]nišāyān, u-š PattāyŠābuhr-Abnōn nām kard./
 
آبشخور :
 
Transliteration, transcription, and translation taken from “The Fire Altar of Happy *Frayosh” by D.N. Mackenzie. Entered by Timm Kroll

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *