چهارمین و واپسین زنجیرۀ پادشاهی ایران باستان، که با برآمدن اردشیر بابکان در 28 مهرماه 224 میلادی به مرکزیت تیسپون بنیانگذاری گردید و بدست اعراب از هم فرو پاشید