فعالیت ‌مُرسَلین (مبشرین= مسیونرها) کاتولیک و پروتسُتان در ایران نگارنده : شهرام روشنگر   فعالیت مُرسلین یا میسیونرهای کاتولیک (و بعدها پروتسُتان ها) در قرن

Read More

ششم فروردین زادروز زرتشت بزرگ خجسته باد… ششم فروردین زادروز زرتشت پیامبر ایران باستان بنیانگذار صلح و دوستی و پندار و گفتار و کردار نیک

Read More

زرتشت پسر بهرام پژدو – دکتر محمد معین نگارنده: مرتضی حماسی معرفی آثار زرتشت پسر بهرام پسر پژدو شاعر سده هفتم هجری به خامۀ شادروان دکتر

Read More

داریوش هخامنشی بزرگترین مرد سیاست اقتصادی دنیای باستان  نگارنده: حامد محمدپور داریوش بزرگ مصمم بود تا پول واحدی را برای تمام قلمرو دولت خود فراهم

Read More