author-avatar

درباره علیرضا کیانی

علیرضا کیانی ؛ تاریخ فا

هفتم آبان، روز کوروش بزرگ

روز کوروش بزرگ، روز ۷ آبان (۲۹ اکتبر) که تاریخ نویسان آن را روز ورود کوروش به بابل و صدور منشور آزادی کوروش می‌دانند به پیشنهاد سازما...

ادامه مطلب