حامد محمدپور Articles 385

مانده ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرا ، یا چه بوده ست مراد وی ازین ساختنم...

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Tirazis DM Team