تاریخ و تمدن آشور باستان؛ امپراتوری خونریز و ویرانگر به مرکزیت آشور و نینوا