author-avatar

درباره علیرضا کیانی

علیرضا کیانی ؛ تاریخ فا

انوشیروان و پیرزن فقیر

خسرو انوشَه روان شاه ایران که به دادگری معروف بوده است، روزی از روزها بر پشت بام قصر خود رفته بود و قدم می زد. هوا می خورد و مناظر اط...

ادامه مطلب