امپراتوری بزرگ پارسیان، دومین زنجیرۀ پادشاهی ایران؛
در سال 559 پیش از میلاد، بوسیلۀ کوروش بزرگ بنیانگذاری گردید.
به مرکزیت پارسه، هنگ مادان و شوش

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Tirazis DM Team