نخستین زنجیرۀ پادشاهی ایران؛
مادستان به مرکزیت هنگ مادان ( همدان )