در این جستار به بررسی چگونگی پوشش زنان در ایران باستان پرداخته‌ایم و از دفتر «زن در ایران باستان» نوشته‌ی «هدایت‌الله علوی» یاری گرفته‌ایم. —————————————————————————————–

Read More

دروصف پارسی سرایان- نمونه هایی از اشعار پدر ادب ترکی، امیرعلیشیر نوایی(فانی) امیرعلیشیر نوایی(فانی) سیاستمدار و فرهنگمرد برجسته روزگار تیموری واجد جایگاهی پرفراز و رفعت

Read More

حضور میلیونی مغولستانی‌ها در آذربایجان! نویسنده : داریوش کیانی بنا به نوشته‌ی هردوت، مورخ مشهور یونانی، مهاجرت ترکان به آذربایجان از زمان سکاها در قرن

Read More