دین و آیین یهود، حضرت موسی (ع) و انبیاء بنی اسرائیل