زنجیرۀ پادشاهی اشکانی، سومین زنجیرۀ پادشاهی ایرانیان؛ که پس از نابود کردن سلوکیان، در ایران به فرمانروایی رسیدند و تا برآمدن اردشیر بابکان بر ایران فرمان راندند، به مرکزیت تیسپون و هنگ مادان

فساد اخلاقی رومیان پیش از عصر مسیحیت

فساد اخلاقی رومیان پیش از عصر مسیحیت نگارنده: مرتضی حماسی در روم باستان فساد اخلاقی و فحشا بسیار گسترده بوده است چنان که از نوش...

ادامه مطلب

ازدواج موقت در ایران باستان (دوره اشکانیان) به اقتباس از چین

ازدواج موقت در ایران باستان (دوره اشکانیان) به اقتباس از چین رواج مُتعه (ازدواج موقت) از 21 قرن پيش در ايران، به اقتباس از چين برپاي...

ادامه مطلب