زنجیرۀ پادشاهی اشکانی، سومین زنجیرۀ پادشاهی ایرانیان؛ که پس از نابود کردن سلوکیان، در ایران به فرمانروایی رسیدند و تا برآمدن اردشیر بابکان بر ایران فرمان راندند، به مرکزیت تیسپون و هنگ مادان

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Tirazis DM Team