چهارمین و واپسین زنجیرۀ پادشاهی ایران باستان، که با برآمدن اردشیر بابکان در 28 مهرماه 224 میلادی به مرکزیت تیسپون بنیانگذاری گردید و بدست اعراب از هم فرو پاشید

بررسی دود سبز رنگ در شاهنامه |داستان نبرد خسرو پرویز و بهرام چوبینه

بررسی دود سبز رنگ در شاهنامه |داستان نبرد خسرو پرویز و بهرام چوبینه نگارنده: جمشید کیانی فردوسی جاوید در شاهکار جاودانه‎اش «شاه...

ادامه مطلب