چهارمین و واپسین زنجیرۀ پادشاهی ایران باستان، که با برآمدن اردشیر بابکان در 28 مهرماه 224 میلادی به مرکزیت تیسپون بنیانگذاری گردید و بدست اعراب از هم فرو پاشید

آیا ازدواج با محارم در دین زرتشتی و ایران باستان وجود داشته است؟

آیا ازدواج با محارم در دین زرتشتی و ایران باستان وجود داشته است؟ ازدواج با محارم در دین زرتشتی  به خشنودی اهورامزدا و روان نیاکان زرت...

ادامه مطلب