سلوکیان، زنجیرۀ پادشاهی بیگانه ای که پس از اسکندر مقدونی بر ایران فرمان راندند