شاپور ساسانی و به زانو در آوردن بیگانگان تازشگر

شاپور ساسانی و به زانو در آوردن بیگانگان تازشگر

شاپور ساسانی

نگارنده: ایرانمهر

shapur-i-the-great-sassanid-king

پس از اردشیر پاپکان و بنیانگذاری دولتی مقتدر که دولتش در دریف دولتهای کورش و داریوش بود شاپور فرند ارشدش به شاهنشاهی ایران رسید . در زمان شاپور اول ( 239 تا 270 میلادی ) پادشاه ساسانی سه امپراطور روم به ایران حمله ور شدند . یکی گردیانوس جوان بود که در سال 242 میلادی کشته شد . دیگری فیلیپ عرب بود که در برابر شاپور ناچار به تسلیم شد و قبول کرد که سالیانه به ایران برای حملاتی مکرری که به آنجا نموده بود و خساراتی که وارد کرده بود باج بدهد .

سوم والرین بود که در سال 242 میلادی با 70 هزار سرباز و امیر و سناتور رومی اسیر ایرانیان شد . شاپور این پیروزی بزرگ را در چندین مکان حجاری نمود تا درس عبرتی برای آیندگان گردد . شاپور در کتیبه ای که در کعبه زرتشت به سه زبان نوشته است میگوید : ” والرین با سپاهی که مشتمل بر 29 گروه جنگی اروپایی بود و به 70 هزار نفر سرباز بالغ بود به جنگ ایران آمد .

در اطراف الرها و ادسا جنگ بزرگی بین ما و امپراطور والرین در گرفت . ما با دستهای خویش والرین را اسیر کردیم ! فرماندهان – استانداران – سناتورها و افسران رومی را به اسارت گرفتیم و همگی آنان را به ایالات ایران منتقل نمودیم .

” این صحنه پیروزی شاپور از زیباترین نقش های برجسته ایران است که از حادثه ای غرور آفرین حکایت میکند و مایه سرافرازی ایرانیان میباشد . شاپور با تاج پادشاهی که به صورت کنگره ای است و جامه ای آراسته سوار بر اسب تنومدی است که جلوی او فلیپ عرب امپراطور باج گذار رومی زانو زده و خم شده است .

پادشاه ایران یک دست خود را به طرف او دراز کرده تا نشان از قبوا باج او شود . فلیپ در این نقش با تاج رومی و بالاپوشی که بروی دوشش قرار دارد چنان نمایش داده شده که گویی با شتاب به سوی اسب پادشاه ایران دویده و زانو زده است . والرین هر دو دست خود را به نشانه بخشش به جلو دراز کرده . عظمت پادشاه ایران و بزرگی او در تاج – دستبند و طرز آرایش مویش که چین دار است و بر شانه های افتاده است و همین طور از زین و لگام اسب مغرورش به وضوح دیده میشود .

کنار دیگر شاپور امپراطور دیگری دیده میشود . که پادشاه ایران مچ دست او را به نشانه اسارت گرفته . پشت سر اسب پادشاه ایران تصویر موبد بزرگ کرتیر دیده میشود که کلاهی بیضی شکل مزین به نشان قیچی به سر دارد و انگشت سبابه دست راست اش را به نشانه احترام به سوی شاپور دراز کرده است و گردن بندی مرواریدی آراسته شده به گردن دارد و بالاپوشی با سنجاقی در جلوی سینه می باشد . این کتیبه نقش دار ساسانی یکی از هنرمندانه ترین نقوش باستانی ایران است که وضح و سادگی و زیبایی آن به راحتی نشانگر عظمت و افتخاری پادشاهان گذشته است .

در زمان او مانی نقاش ظهور کرد و دعوی پیغمبری نمود . مانی متولد 215 میلادی بود و از یک خانواده همدانی پدرش فاتک نام داشت . در زمان شاپور مانی ارزش بسیاری داشت به صورتی که در تاجگذاری شاپور مانی مانی در کنار او نقش مهمی ایفا میکرد و از آنجایی که شاپور به عقاید مختلف دینی احترام میگذاشت و بنا به همین آزادی که شاپور به وی داده بود توانست در عراق و خوزستان عقاید دین نوی خود را گسترش دهد .

در نهایت به نوشته تاریخ یعقوبی موبد کرتیر که موبد موبدان بود و مقام بالایی را در زمان شاپور اول داشت در دادگاهی عقاید مانی را مردود اعلام کرد و آنرا به اثبات رساند و شاهنشاه را از او بر حذر داشت . مانی که جان خود را در خطر دید در سال 251 میلادی مجبور ترک ایران شد و به سغد و ترکستان پناهنده شد و در انجا به مشغول به تبلیغ دین خود شد . پس از درگذشت شاپور اول مانی دوباره به ایران بازگشت و فعالیت هایش را در شاهنشاهی هرمز اول ادامه داد .

(نوشتار بالا از قول کلمان هوار خاورشناس بزرگ فرانسه)

پرفسور کریستن سن مینوسد : فلیپ عرب امپراتور روم سرزمین های ارمنستان و و بین النهرین را برای شاهنشاهی شاپور اول به رسمیت شناخت . شاپور اول با استفاده از اسیران رومی که در “اسا” نصیب وی شده بود به جندی شاپور رفت و با نیروی اسیران رومی سد سنگی عظیمی ( به نام شادروان = خوش رفتار ) بنا کرد که بقایای آن هم اکنون نیز مشاهده میشود . 

این سد کمک بسیاری به کشاورزان منطقه نمود و خشکسالی هی سالانه را کاهش داد و در ضمن آب کارون را هم بالاتر از سطح همیشه گی اش نگهداشت . وی برای آبادانی ایران چندین شهر را با استفاده از نیرو های اسیر شده بازسازی کرد . اقدامات او برای مردمش ستایش کننده بود زیرا امپراتوری روم را که چندین سال به ایران حمله میکرد را از پای در آورد و بر پای وی زانو زد .

هانری ماسه عضو ارشد استادان زبان فارسی دانشکده زبانهای شرقی از قول فردوسی وجود دین ایرانی در سیستم شاهنشاهی ساسانی را به این دلیل می داند : ” وقتی که پادشاه آیین دینی را پاس داری کند – سلطنت و ایمان مردم هم در امان است – پادشاه نباید ایمان را از دست دهد – شاه بی ایمان هرگز قابل احترام نیست. “

فردوسی بزرگ :

چو شاپور بنشست بر تخت داد – کلاه دلفروز بر سر نهاد

شدند انجمن پیش او بخردان / بزرگان فرزانه و موبدان

چنین گفت که ای نامدار انجمن / بزرگان پر دانش و رای زن

منم پاک فرزند شاه اردشیر/سراینده دانش و یادگیر

همه گوشش دارید فرمان من / مگردید یک سر ز پیمان من

و از این هر چه گویم پژوهش کنید/ اگر خام گویم مرا نکوهش کنید

( شاهنشاه شاپور اول به گفته فردوسی خردمندان و دانش وران را به صورت انجمنی در دولتش جمع آوری نموده بوده و به آنان دستور داده بود که سخنان او را بررسی کنند و اگر خطایی انجام داد او را راهنمایی کنن . این کار امروز در پیش رفته ترین کشورهای پادشاهی اروپا در حال اجرا است. )

ملک الشعرا بهار در ستایش شاپور اول :

” خسروان پیش نیاکان تو زانو میزدند /شاهد من صفه ی شاپور و نقش قیصر است. “

نظامی گنجوی : 

” چو آمد دولت شاپور در کار / در آن دولت عمارت کرد بسیار “

منبع: تاریخ فا

لینک این مطلب در تالار گفتمان تاریخ فا:

موضوع: شاپور ساسانی و به زانو در آوردن بیگانگان تازشگر

 

 

شاپور اول به روایت تلمود

شاپور اول به روایت تلمود

نگارنده: مرتضی حماسی

محصولی از تیم پژوهش تاریخ فا

IMAG0111-1

دربارۀ تلمود :

در فاصلۀ سال های 200 الی 500 میلادی کتابی فرآهم آمده از اندیشۀ یهودی نوشته شد که با نام « تلمود » شناخته می شود . زمانی که این کتاب ارزشمند در حال آماده شدن بود ؛ در فلسطین نیز تلمودی دیگر که با نام « تلمود اورشلیمی » شناخته می شود ، به کوشش دو دسته از دانشمندان و روحانیان یهود نبشته می گردید . دانشمندان یهود دربارۀ آداب ؛ اعتقادات و سنت ها و آموزه های آئین یهود بحث هایشان را پس از نتیجه گرفتن ؛ به آیندگانشان ارمغان می دادند . در سال 200 میلادی ؛ دانشمند بزرگ یهود به نام « یهودا ناسی » مطالب این گفتگو ها را به رشتۀ تحریر درآورد و کتابی به نام « میشنا » به معنی « دوم کتاب مقدس » را به نگارش درآورد . زمانی که محتویات این کتاب برای بار بعد توسط دانشمندان یهودی در بابل و فلسطین بررسی و موشکافی شد ؛ دو تلمودی که ذکر نمودیم حاصل گشت . این کتاب با وجود پیچیدگی نوشتار های خود ، دارای موضوعاتی در حوزۀ رسوم و سنن ؛ ادبیات ؛ تفاسیر تورات ؛ اندرز ؛ تاریخ ؛ دانش های طبیعی ؛ پزشکی ؛ ستاره شناسی ؛ زیست شناسی ؛ کالبد شناسی ؛ احکام جزایی و قوانین مدنی و دیگر موضوعات می باشد .

آن چه که در تلمود دربارۀ تاریخ مشاهده می گردد ؛ به گونۀ یکپارچه در یک بخش نیامده است و بدون پیروی نمودن از نظم است و می بایست بخش ها و فصل های تلمود را برای تاریخ خاصی بررسی و جست و جوی نمود . در این مقاله به مطالبی که تلمود بابلی دربارۀ شاهپور اول فرزند اردشیر پاپکان در خود دارد را بررسی خواهیم نمود .

 

شاپور اول در تلمود بابلی :

نام شاپور اول به صورت « شموئیل » (1) که روحانی بزرگ یهودیان بوده است ؛ مشاهده می گردد . شموئیل و « راب » که از دانشمندان یهود بودند ؛ نقش مهمی را در تأسیس مرکز پژوهشی علوم یهودی در بابل زمین را داشته اند . راب اهل فلسطین بوده است و دانش معاصرش را از عمویش به نام « حیا » و شخصی موسوم به « یهودا ناسی » فراگرفته بود ؛ در مقابل ؛ شموئیل اهل بابل بود و علاوه بر دانش الهیات یهودی ؛ چشم پزشکی نیز می دانست و به بیشتر دانش های معاصر خود آگاهی داشت .

بنا بر گفتۀ تلمود ؛ شموئیل آزمایش های پزشکی را اغلب بر بدن خود انجام می داد به حدی که همسرش گاهی از دیدن این آزمایشات تعادل خود را از دست داده و مدتی بی هوش به زمین می افتاد ! (2) .

از نوشته های تلمود مشخص شده است که یهودیان زیر چتر فرمانروایی شاپور اول از استقلال زیادی برخوردار بوده اند . هر کجا اختلافی بین رسوم یهودیت و قانون مملکتی پیدا می شد ، شموئیل دستور می داد که قوانین مملکت را رعایا کنند . بدین ترتیب شموئیل می کوشید از اختلاف و برخورد یهودیان با دولت مرکزی بکاهد (3) . از این موضوع می توان برداشت نمود که ایران ساسانی دارای قوانین تدوین شده ای بوده است .

امنون نتصر از دانشگاه عبری اورشلیم می نویسد :

[ از تلمود چنین بر می آید که شموئیل در بسیاری امور غیر یهودی مطلع تر از راب بود . با وجودی که راب و شاپور روابطی داشته اند مدرکی در دست نیست که این دو همدیگر را از نزدیک می شناختند . برعکس ؛ شموئیل در چند فرصت با شاپور نشست و برخاست داشته است . در یکی از کتب تلمود به نام Baba Mezia, 70b ، راب یکی از مثل های کتاب مقدس را ( هر که مال خود را به ربا و سود بیفزاید آن را برای کسی که بر فقیران ترحم کند جمع می نماید – کتاب امثال سلیمان نبی باب 28 آیۀ 8 ) ؛ این طور تفسیر می کند :

« شاپور مال یهودیان ثروتمندی که از راه نادرست سرمایه اندوخته اند گرفته و آن را بین فقرا تقسیم کرد . راشی مفسر بزرگ یهود کلمۀ فقیر را فقیر در معنویات و نه در مادیات تفسیر می کند(4) » . بدیت ترتیب راب ؛ شاپور را مرجعی برای مجازات یهودیان فاسد می داند .
در جای دیگر در تلمود ، شموئیل و راب را مشاهده می کنیم که دربارۀ دو مؤسسه یکی به نام « بی ابیدان » ( BY ‘ BYDN) و دیگری « بی نصرفی » (BY NZRPH ) با هم مشاجره می کنند . هنوز هم میان دانشمندان دربارۀ ماهیت این دو مؤسسه هم رای نیستند . چنین پیشنهاد شده که بی ابیدان یک مرکز مباحثات مذهبی متعلق به زرتشتیان و دیگری بی نصرفی متعلق به مسیحیان است ] (5) .

در بخشی از تلمود می خوانیم که راب از رفتن به این دو مؤسسه خودداری می کرد ولی شموئیل فقط به بی ابیدان می رفت . طبق تفسیر راشی ، در زمان مشاجرات در این دو مرکز امکان داشت یهودیان به قتل برسند (6) .

دربارۀ آغاز آشنایی شموئیل و شاپور مدرکی در دست نیست . بنا بر تلمود ؛ شاپور دوست داشت در عید « سوکوت » ( سایه بندان ) شیرین کاری هایی که شموئیل با جام های شراب انجام می داد تماشا کند (7) . امکان دارد که شاپور در اعیاد یهودیان شرکت می کرده است .

بنا بر گفتۀ نتصر ؛ شاپور ترجمه رسائل و کتب دینی دیگر دین ها را به زبان پهلوی تشویق می کرد (8) . شاپور اول ساسانی رابطۀ خوبی و همراه با تسامح با دیگر ادیان امپراطوری اش داشت و نیت داشت که اقوام و عقاید و ادیان مختلف در امپراطوری اش را زیر یک پرچم بیاورد . شاپور کشورهای تحت سلطه اش را در کتیبۀ خود در کعبۀ زرتشت این گونه نام می برد :

« پارس ، پارت ، خوزستان ، میشان ، آسورستان ، نودشرگان ، ارابایه ، آذربایجان ، ارمنیه ، ورجان ( = گرجستان ) ، سیگان ، ارّان ، بلاسگان تا فراز کوه قاف الانان در ، و همۀ کوه پدشخوار ، ماد ، ورکان ( = گرگان ) ، مرو ، هرات و همۀ ابرشهر ، کرمان ، سکستان ، توران ، مکران ، پارده ، هندوستان ، کوشان شهر تا فراز پیشاور و تا کاش ، سغد و مرز چاچستان و از آن سوی دریای مزون شهر … » (9) .

آمیانوس مارسلینوس ؛ تاریخ نگار رومی که هم دورۀ شاپور اول بوده است ؛ دربارۀ متصرّفات شاپور می نویسد :


Now there are in all Persia these greater provinces, ruled by vitaxae, or commanders of cavalry, by kings, and by satraps , namely, Assyria, Susiana, media, Persis, Parthia, Greater Carmania, Hyrcania, Margiana, the Bactriani, the Sogdiani, the Sacae, Scythia at the foot of Imaus,and beyond the same mountain, Serica, Aria, the Paropanisadae, Drangiana, arachosia and Gedrosia


« اکنون آن جا سراسر شامل پارس است ؛ این ولایات بزرگ تر به کمک ویتاخش ( = بیدخش ) ؛ یا فرماندهان سواره نظام ؛ به واسطۀ پادشاهان و شهرب ها فرمانروایی می شده ، برای مثال ؛ آشور ، شوش ( = خوزستان ) ، ماد ، پارس ، کرمان بزرگ تر ، هیرکان ( = گرگان ) ، مارگیانا ( = مرو ) ، باکتریان ( = بلخ ) ، سغد ، سکاییه ( سکستان = سیستان ) ، سکا های جنوب هیمالیا و ماوراء همان کوهستان ، سریکا ( = مکانی نزدیک چین ) ، آریا ( = هرات ) ، پارپانیزاد ( = هندوکوش ) ، درنگیانا ( = زرنگ ؛ سیستان ) ، آراخوزیا ( = رُخَج ) و گدروسیا ( = سیستان ) » (10 ) .

پس از جنگ های شاپور اول با قیصر والریانوس ؛ زمام شهرهای شام و آسیای صغیر به دست شاپور گرفته شد . شاپور در یکی از جنگ هایش علیه رومیان برای تصرف شهر قیصریه تعداد دوازده هزار یهودی را می کشد . یهودیان قیصریه در دفاع از این شهر با سربازان رومی همکاری می کردند . تلمود در این جا مسئلۀ چاک زدن پیراهن را به عنوان عزاداری مطرح می کند . شموئیل در این مورد با چاک زدن پیراهن مخالفت می کند . از سوی دیگر تلمود از قول شاپور می گوید که وی حتی یک نفر یهودی هم در عمر خود نکشته است . تلمود توضیح می دهد که مقصود شاپور این است که هیچ گاه دستور قتل هیچ فرد یهودی را صادر نکرده است . عده ای مورخین یهود عقیده دارند که مخالفت شموئیل در چاک زدن پیراهن ، دوستی وی با شاپور بوده است(11) . به عقیدۀ این مورخین شموئیل در این جنگ پشتیبان شاپور بود و مخاصمۀ یهودیان قیصریه علیه قوای شاپور مورد نفرت او بود (12) .

در کنار این گفته ها ؛ در کتیبۀ کعبۀ زرتشت آمده است که تصرف شهرقیصریه پس از نبرد سوم شاپور با روم ؛ یعنی نبرد با والریانوس بوده است و این نبرد در نزدیکی رها و حران بوده است که پس از آن طبق نوشتۀ سطر یازدهم این کتیبه ؛ رئیس گارد ، سناتور ها و افسران و سپهسالاران بدست شاپور اسیر می گردند .

در یکی از مشاجرات مذهبی شاپور دربارۀ این عقیدۀ یهودیان که مسیح سوار بر الاغ ظهور خواهد کرد که پیشنهاد می کند که اسب سفید رنگ او را برای مسیح بفرستند . شموئیل در جواب می گوید : آیا اسب صد رنگ داری ؟ ترجمۀ درست پاسخ شموئیل کاملا روشن نیست . (13) .

در یک مصاحبۀ دیگر شاپور از شموئیل می پرسد که وی ( یعنی شاپور ) شب چه خواب خواهد دید . شموئیل پاسخ می دهد که شاه امشب دربارۀ رومی ها خواب خواهد دید که او را اسیر کرده و مجبور می کنند که هستۀ خرما در یک آسیاب طلائی آرد کند . تلمود می گوید که در آن شب شاپور خواب وحشتناکی در این باره دید (14) .


شموئیل در تلمود به نام های گوناگونی خوانده شده است . یکی از این نام ها « شاپور ملکا » است یعنی شاپور ملک است (15) . امکان دارد که این لقب را به خاطر دوستی او با شاپور به وی داده باشند . پاره ای تفسیر می کنند که همانطور شاپور پادشاه ایرانیان است ؛ شموئیل پادشاه یهودیان محسوب می شود . ناگفته نماند که گاهی روحانیان یهود را عنوان « ملک » می دادند . نام دیگر شموئیل « اریوک » است که معنی اش روشن نیست (16) .

در Baba Mezia, 119a آمده است که شاپور قانون مالکیت یهود را که توسط ربی شمعون وضع شده بود تصویب کرد . راشی تفسیر می کند که مقصود یا شاپور پادشاه ساسانی است یا شموئیل که گاهی ملک شاپور خوانده می شود . در هر حال راشی و سایر مفسران معتقدند که شاپور در قوانین یهود وارد بوده است و بعید نیست که او نیز قانون فوق را تصویب کرده باشد .


تلمود به طور کلی چهرۀ شاپور اول را به صورت مثبت ترسیم می کند و شاپور روی هم رفته دوستدار و مدافع یهودیان قلمداد می گردد . دورۀ بین وفات شاپور اول ( 273 میلادی ) و جلوس شاپور دوم ( 309 میلادی ) دوره ای است که یهودیان می کوشند آثار ارزندۀ شموئیل و راب را مورد مطالعۀ دقیق قرار داده و راه را برای توسعه و نضج و بالاخره ختم تلمود باز نمایند .

 

 

آبشخور و پی نوشت :
1 – دربارۀ شموئیل بنگرید به :
D . Hoffman , Mar Samuel , Rector der judischen zu Neherdeaim Babylonien , Leipzig , 1873 ; Jacob Neusner , op . cit . vol. ii , pp. 64 – 72 , 134 – 144 , 232 – 236

2 – بنگرید به :
Nebarim , 50b

3 – بنگرید به :

Gitin , 10b

4 – بنگرید به :

Rashi , Baba Mezia , 70b

5 – شاهان ساسانی در تلمود ، امنون نتصر ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، برگۀ 14 .
6 – بنگرید به :

Rashi , Shabbath , 116a

7 – بنگرید به :

Sukka , 53a ; Rashi , 116a

8 – شاهان ساسانی در تلمود ، امنون نتصر ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، برگۀ 16 .
9 – راهنمای کتیبه های ایرانی میانه پهلوی – پارتی / پژوهش سعید عریان ، تهران : نشر علمی ، 1392 ، برگۀ 70 .
10 – بنگرید به :

Ammianus Marcellinus , Description of the 18 Provinces of Sasanian Empire
11 – بنگرید به :
S. Baron , A Social and Religions History of the Jews , New York , 1952 , vol . ii , pp . 177 – 173 , and ch. 13 , nn . 6 – 7
12 – شاهان ساسانی در تلمود ، امنون نتصر ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، برگۀ 16 .
13 – بنگرید به :
Senhedrin , 98a ; Rashi , 116a
14 – بنگرید به :
Berakhoth , 56a
15 – بنگرید به :
Baba Bathra , 115b ; Baba Kama , 96b
16 – بنگرید به :
Shabbath , 53a , Keddushin , 39a , Menahoth , 38b , Holin , 76a
این نام در کتاب دانیال نبی در باب دوم ، آیۀ 12 نیز آمده است .
منبع: تاریخ فا

افکار و عقاید خود را با دیگران در تالار گفتمان تاریخ فا به اشتراک بگذارید و همچنین از کتابخانهو نگارخانه تاریخی این تارنما دیدن فرمائید:

با تاریخ فـا ، مرجع تاریخ و تمدن ایران و جهان باستان همراه باشید…

تاریخ فا ، مرجع تاریخ و تمدن ایران و جهان

 

سخنرانی استاد رائفی پور درباره هولوکاست ایرانی

سخنرانی استاد رائفی پور درباره هولوکاست ایرانی

نگارنده: حامد محمدپور


زبان ویدئو : فارسی
فرمت فایل : FLV
حجم فایل : ۹ مگابایت


منبع: مصاف

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در خراسان جنوبی – مهدویت + گرد همایی جامعه زنان – تیر 93

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در خراسان جنوبی – مهدویت + گرد همایی جامعه زنان – تیر 93

نگارنده: حامد محمدپور

موضوع: مهدویت + گرد همایی جامعه زنان

 خراسان جنوبی – قائن و بیرجند – 30 خرداد 93 ، – 2 تیر 93

 

کلیپ صوتی سخنرانی جدید استاد رائفی پور در خراسان جنوبی قائن و بیرجند با موضوع مهدویت + گرد همایی جامعه زنان که در تاریخ 30 خرداد 93 و 2 تیر 9 برگزار گردیده رو آماده دانلود کردیم.

شما هم اکنون می توانید سخنرانی استاد رائفی پور را از سایت یاس دانلود دریافت نمایید.

 

2098411586373127613

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در خراسان جنوبی  مهدویت + گرد همایی جامعه زنان  تیر 93 فرمت : MP3

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در خراسان جنوبی  مهدویت + گرد همایی جامعه زنان  تیر 93 حجم : 13 مگا بایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در خراسان جنوبی  مهدویت + گرد همایی جامعه زنان  تیر 93 دانلود : دانلود سخنرانی رائفی پور صوتی – 30 خرداد

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در خراسان جنوبی  مهدویت + گرد همایی جامعه زنان  تیر 93 فرمت : MP3

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در خراسان جنوبی  مهدویت + گرد همایی جامعه زنان  تیر 93 حجم : 17 مگا بایت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در خراسان جنوبی  مهدویت + گرد همایی جامعه زنان  تیر 93 دانلود : دانلود سخنرانی رائفی پور صوتی – 2 تیر

افکار و عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید:

تالار گفتمان تاریخ فا ،  مرجع تخصصی تاریخ و تمدن ایران و جهان باستان

کلیپ سخنرانی درباره خواص و تاثیرات کلمه جلاله بسم الله الرحمن الرحیم

امروز برای شما کاربران عزیز کلیپ تصویری گلچینی از سخنان آیت الله جوادی آملی و حاج آقا قرائتی و استاد رائفی پور را در رابطه با موضوع خواص و تاثیرات کلمه جلاله بسم الله الرحمن الرحیم رو گذاشتم. شما هم اکنون می‌توانید این سخنرانی جالب را از سایت تاریخ فا دریافت نمایید. امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره.

 

2098411586373127613

 

کلیپ سخنرانی درباره خواص و تاثیرات کلمه جلاله بسم الله الرحمن الرحیم فرمت: 3gp

کلیپ سخنرانی درباره خواص و تاثیرات کلمه جلاله بسم الله الرحمن الرحیم حجم: 4 مگا بایت

کلیپ سخنرانی درباره خواص و تاثیرات کلمه جلاله بسم الله الرحمن الرحیم دانلود: دانلود مستقیم

کلیپ سخنرانی درباره خواص و تاثیرات کلمه جلاله بسم الله الرحمن الرحیم رمز: www.tarikhfa.ir

کلیپ سخنرانی درباره خواص و تاثیرات کلمه جلاله بسم الله الرحمن الرحیم منبع: یاس دانلود

 


افکار و عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید:

تالار گفتمان تاریخ فا ،  مرجع تخصصی تاریخ و تمدن ایران و جهان باستان

کلیپ سخنرانی استاد رائفی پور درباره نوسترآداموس و پیش بینی های او

امروز برای شما کاربران عزیز کلیپ تصویری سخنرانی استاد رائفی پور را در رابطه با موضوع نوستراداموس و اینکه او چکاره است و چگونه پیش بینی های او به حقیقت می پیوندد رو گذاشتم. شما هم اکنون می توانید این سخنرانی جالب را از سایت  دریافت نمایید. امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره.

 

2098411586373127613

 

کلیپ سخنرانی استاد رائفی پور درباره نوسترآداموس و پیش بینی های او

 • کلیپ سخنرانی استاد رائفی پور درباره نوسترآداموس و پیش بینی های او فرمت: 3gp
 • کلیپ سخنرانی استاد رائفی پور درباره نوسترآداموس و پیش بینی های او حجم: 2.8 مگا بایت
 • کلیپ سخنرانی استاد رائفی پور درباره نوسترآداموس و پیش بینی های او دانلود: دانلود مستقیم
 • کلیپ سخنرانی استاد رائفی پور درباره نوسترآداموس و پیش بینی های او رمز: www.tarikhfa.ir
 • کلیپ سخنرانی استاد رائفی پور درباره نوسترآداموس و پیش بینی های او منبع: یاس دانلود

 

افکار و عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید:

تالار گفتمان تاریخ فا ،  مرجع تخصصی تاریخ و تمدن ایران و جهان باستان

سخنرانی استاد رائفی پور درباره تاثیرات موسیقی و شیطان پرستی

امروز برای شما کاربران عزیز کلیپ تصویری سخنرانی جدید استاد رائفی پور را در رابطه با درباره تاثیرات موسیقی و استفاده ای که فراماسون ها و شیطان پرستان از آن می کنند گذاشتم. شما هم اکنون می توانید این سخنرانی جالب را از سایت دریافت نمایید. امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره.

 

 2098411586373127613

 

 • سخنرانی استاد رائفی پور درباره تاثیرات موسیقی و شیطان پرستی فرمت: ۳gp
 • سخنرانی استاد رائفی پور درباره تاثیرات موسیقی و شیطان پرستی حجم: 8.1 مگا بایت
 • سخنرانی استاد رائفی پور درباره تاثیرات موسیقی و شیطان پرستی دانلود: دانلود مستقیم
 • سخنرانی استاد رائفی پور درباره تاثیرات موسیقی و شیطان پرستی رمز: www.tarikfa.com
 • سخنرانی استاد رائفی پور درباره تاثیرات موسیقی و شیطان پرستی منبع: یاس دانلود

 

 

 افکار و عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید:

تالار گفتمان تاریخ فا ،  مرجع تخصصی تاریخ و تمدن ایران و جهان باستان

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در مورد نشانه های ظهور

امروز برای شما کاربران عزیز کلیپ صوتی سخنرانی استاد رائفی پور را در رابطه با موضوع نشانه های ظهور گذاشتم. شما هم اکنون می توانید این سخنرانی جالب را از سایت دریافت نمایید. توصیه می کنم این کلیپ جالب و تاثیر گذار رو از دست ندین.

 

2098411586373127613 

 

 • دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در مورد نشانه های ظهور فرمت: MP3 ، مدت زمان: 75 دقیقه
 • دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در مورد نشانه های ظهور حجم: 8.5 مگا بایت
 • دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در مورد نشانه های ظهور دانلود: دانلود مستقیم
 • دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در مورد نشانه های ظهور رمز: www.yasdl.com
 • دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در مورد نشانه های ظهور منبع: یاس دانلود

 

افکار و عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید:

تالار گفتمان تاریخ فا ،  مرجع تخصصی تاریخ و تمدن ایران و جهان باستان

 

سخنرانی استاد رائفی پور – چرا گفتند احمدی نژاد یهودی است؟

امروز برای شما کاربران عزیز کلیپ صوتی سخنرانی استاد رائفی پور را در رابطه با موضوع چرا گفتند احمدی نژاد یهودی است؟ رو گذاشتم. شما هم اکنون می توانید این سخنرانی جالب را دریافت نمایید.

 

2098411586373127613

 

 

 • سخنرانی استاد رائفی پور  چرا گفتند احمدی نژاد یهودی است؟ فرمت: MP3 مدت زمان: 6 دقیقه
 • سخنرانی استاد رائفی پور  چرا گفتند احمدی نژاد یهودی است؟ حجم: 2.8 مگا بایت
 • سخنرانی استاد رائفی پور  چرا گفتند احمدی نژاد یهودی است؟ دانلود: دانلود مستقیم
 • سخنرانی استاد رائفی پور  چرا گفتند احمدی نژاد یهودی است؟ رمز: www.tarikhfa.ir
 • سخنرانی استاد رائفی پور  چرا گفتند احمدی نژاد یهودی است؟ منبع: یاس دانلود

 

 افکار و عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید:

تالار گفتمان تاریخ فا ،  مرجع تخصصی تاریخ و تمدن ایران و جهان باستان

 

کلیپ سخنرانی استاد رائفی پور – بررسی پوشاک امروزی ایرانیان

امروز برای شما کاربران عزیز کلیپ تصویری سخنرانی جدید استاد رائفی پور را در رابطه با موضوع بررسی پوشاک امروز ایرانیان گذاشتم. شما هم اکنون می توانید این سخنرانی جالب را از سایت تاریخ فا دریافت نمایید. امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره.

 

2098411586373127613

 

 •  کلیپ سخنرانی استاد رائفی پور  بررسی پوشاک امروزی ایرانیان فرمت: 3gp مدت زمان: 3:55 دقیقه
 • کلیپ سخنرانی استاد رائفی پور  بررسی پوشاک امروزی ایرانیان حجم: 4.8 مگا بایت
 • کلیپ سخنرانی استاد رائفی پور  بررسی پوشاک امروزی ایرانیان دانلود: دانلود مستقیم
 • کلیپ سخنرانی استاد رائفی پور  بررسی پوشاک امروزی ایرانیان رمز: www.TarikhFa.com
 • کلیپ سخنرانی استاد رائفی پور  بررسی پوشاک امروزی ایرانیان منبع: یاس دانلود

 

 

 افکار و عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید:

تالار گفتمان تاریخ فا ،  مرجع تخصصی تاریخ و تمدن ایران و جهان باستان