آیینی که مانی نگارگر از ترکیب چند دین بویژه مسیح و زرتشت بوجود آورد

بررسی چند متن مانوی دربارۀ ویشتاسپ و زرتشت

بررسی چند متن مانوی دربارۀ ویشتاسپ و زرتشت نگارنده: مرتضی حماسی در میان خرده متن های منسوب به پیروان مانی که در اکتشافات تورفان در ...

ادامه مطلب