آیین مزدک، مزدک بامدادن و اصلاحات آن در دین زرتشت عهد ساسانی