فنیقی ها، مخترع الفبا

یکی از مهم ترین خدماتی که فینیقی ها به جهان پس از خود نمودند، اختراع الفبا بود. این اختراع نیازهای دنیای نوین را به قدری خوب برآورده اس...

ادامه مطلب

معرفی آیین و کتاب های کنفسیوس

آئین کنفسیوس؛ کنفسیوس که نامش به زبان چینی، کونگ - فو - تسو بود یک مکتب اخلاقی را در چین بنیان نهاد که بنام او دین کنفوسیوس است. نام ا...

ادامه مطلب