چرا ما بزرگان ایرانی را نمی شناسیم؟ (کامران دیبا – آبانماه ۱۳۹۳)

چرا ما بزرگان ایرانی را نمی شناسیم؟ (کامران دیبا – آبانماه ۱۳۹۳) عکس: ۴۹۰ سال قبل از میلاد مسیح، کامران دیبا، رنگ روغن روی بوم، ۵...

ادامه مطلب