آیا ازدواج با محارم در دین زرتشتی و ایران باستان وجود داشته است؟

آیا ازدواج با محارم در دین زرتشتی و ایران باستان وجود داشته است؟ ازدواج با محارم در دین زرتشتی  به خشنودی اهورامزدا و روان نیاکان زرت...

ادامه مطلب