معرفی آیین و کتاب های کنفسیوس

آئین کنفسیوس؛ کنفسیوس که نامش به زبان چینی، کونگ - فو - تسو بود یک مکتب اخلاقی را در چین بنیان نهاد که بنام او دین کنفوسیوس است. نام ا...

ادامه مطلب