ساخت کارخانه رب گوجه در کنار آرامگاه کوروش بزرگ

ساخت کارخانه رب گوجه در کنار آرامگاه کوروش بزرگ نگارنده: حامد محمدپور به گزارش تاریخ فا ، محوطه جهاني پاسارگاد در 70 كيلومتري شمال تخ...

ادامه مطلب