شمشیر جواهرنشان نادر بخشی از جواهرات نادر که اکنون قسمتی از جواهرات بانک مرکزی ایران است.

شمشیر جواهرنشان نادر بخشی از جواهرات نادر که اکنون قسمتی از جواهرات بانک مرکزی ایران است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *