شهبانو آمیتیس (همسر کوروش بزرگ)

Amitis - Shahbanu Wife of Cyrus the Great

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *