تاریخ و تمدن فنیقیه باستان (لبنان) سواحل شرقی دریای مدیترانه

فنیقی ها، مخترع الفبا

یکی از مهم ترین خدماتی که فینیقی ها به جهان پس از خود نمودند، اختراع الفبا بود. این اختراع نیازهای دنیای نوین را به قدری خوب برآورده اس...

ادامه مطلب