فعالیت ‌مُرسَلین (مبشرین= مسیونرها) کاتولیک و پروتسُتان در ایران نگارنده : شهرام روشنگر   فعالیت مُرسلین یا میسیونرهای کاتولیک (و بعدها پروتسُتان ها) در قرن

Read More

ششم فروردین زادروز زرتشت بزرگ خجسته باد… ششم فروردین زادروز زرتشت پیامبر ایران باستان بنیانگذار صلح و دوستی و پندار و گفتار و کردار نیک

Read More