تاریخ حکومت افشاریه

تاریخچه روستا ده بزرگ (از توابع باشت) | نبرد طا محمدحسین ده بزرگی و نادرشاه افشار

تاریخچه روستا ده بزرگ (از توابع باشت) | نبرد طا محمدحسین ده بزرگی و نادرشاه افشار نویسنده: حامد محمدپور   ده بزرگ . (اِخ ) ده...

ادامه مطلب