صديقه نوده‌فراهاني : «خشک بیاورید، خشک…»  این نوای گوش‌آشنایی است که دیر زمانی است دیگر شنیده نمی‌شود. نوایی که پدران و مادرانمان خوب به یاد

Read More

آئین کنفسیوس؛ کنفسیوس که نامش به زبان چینی، کونگ – فو – تسو بود یک مکتب اخلاقی را در چین بنیان نهاد که بنام او

Read More