دانلود کتاب دفاعیه سلمان فارسی در برابر انتقاد عمر ابن خطاب محصولی از تیم پژوهشی تاریخ فا نام کتاب: دفاعیه سلمان فارسی در برابر انتقاد عمر

Read More

پیش از عرب چگونه سخن میگفتیم / واژگان در زبان پهلوی (= پارسی میانه ) – بخش اول اَسَژاک = نالایق پَهسا = مطابق هَمِستار=ضد اَکاریتَن=

Read More

دانلود کتاب پیمان کدخدایی | محصولی از کارگروه پژوهشی تاریخ فا پیمان کدخدایی (این کتاب قسمتی از مجموعه نسک های پهلوی می باشد.)   نام

Read More