دانلود کتاب دفاعیه سلمان فارسی در برابر انتقاد عمر ابن خطاب محصولی از تیم پژوهشی تاریخ فا نام کتاب: دفاعیه سلمان فارسی در برابر انتقاد عمر

Read More

پیش از عرب چگونه سخن میگفتیم / واژگان در زبان پهلوی (= پارسی میانه ) – بخش اول اَسَژاک = نالایق پَهسا = مطابق هَمِستار=ضد اَکاریتَن=

Read More

آئین کنفسیوس؛ کنفسیوس که نامش به زبان چینی، کونگ – فو – تسو بود یک مکتب اخلاقی را در چین بنیان نهاد که بنام او

Read More