گاهشماری در عهد باستان

پدرخوانده ای برای تاریخ (نقد و بررسی هرودوت)

پدرخوانده ای برای تاریخ (نقد و بررسی هرودوت) نگارنده: امیر افشار با کمک مقاله ای از ناهید زندی نوشته های بازمانده از هرودوت تاکنو...

ادامه مطلب