پویا ایرانمهر Articles 21

درد من حصار برکه نیست ...درد من از زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است ...

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Tirazis DM Team